Algemene Voorwaarden

Drukwerkstad hanteert de volgende algemene voorwaarden voor haar dienstverlening:

1. Definities
1.1. Onder ‘derde‘ wordt verstaan: iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon die diensten aanlevert die niet
door Drukwerkstad uitgevoerd worden.
1.2. Onder ‘leveringstermijn‘ wordt verstaan: de tijd tussen het sluiten van de overeen-komst en de
daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de gesloten overeenkomst.
1.3. Onder ‘werkzaamheden‘ wordt verstaan: al hetgeen Drukwerkstad binnen het kader van de gesloten
overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever ontwerpt, drukt en verspreidt dan wel laat
ontwerpen, laat drukken en laat verspreiden.

2. Werkingssfeer
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten
door of met Drukwerkstad gedaan. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend,
voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen Drukwerkstad en Opdrachtgever.
2.2. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van
de overeenkomst, door het feitelijk gebruik maken van de werkzaamheden van Drukwerkstad of door het
betalen van overeengekomen prijs.
2.3. Ingeval deze voorwaarden strijdig zijn met de voorwaarden van de Opdrachtgever, prevaleren deze
voorwaarden, tenzij Drukwerkstad en de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
Ingeval een voorwaarde strijdig is met een bepaling in de opdrachtbevestiging, prevaleert het bepaalde
in de opdrachtbevestiging.
2.4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten en (recht)handelingen
met Drukwerkstad, voor de uitvoering waarvan door Drukwerkstad derden dienen te worden betrokken.
2.5. Drukwerkstad is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of aanpassingen of wijzigingen daarin, indien zij
deze schriftelijk heeft bevestigd.

3. Totstandkoming
3.1. Iedere offerte en aanbieding van Drukwerkstad is vrijblijvend. De overeenkomst komt eerst tot stand na
schriftelijke opdrachtbevestiging daarvan door Drukwerkstad. Drukwerkstad zal bij haar aanbieding zoveel
mogelijk rekening houden met de door Opdrachtgever gegeven voorkeuren.
3.2. Degene die namens de Opdrachtgever de overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verplichtingen uit de overeenkomst.

4. Wijziging van de overeenkomst
4.1. De Opdrachtgever kan tot 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst Drukwerkstad verzoek
de overeenkomst te wijzigen. Als een wijziging van de overeenkomst het tijdstip van voltooiing van
de uitvoering van de overeenkomst beïnvloedt, financië-le en/of kwalitatieve consequenties heeft, of op
basis van welke reden dan ook niet door Drukwerkstad kan worden gehonoreerd, dient Drukwerkstad dit zo
spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mee te delen.
4.2. Indien de prijs van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de oor-spronkelijke prijs, is
op het verschil de annuleringsregeling als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden van toepassing.

5. Prijzen
5.1. De prijs die door Drukwerkstad voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend
voor de prestatie conform de overeenkomst.
5.2. Drukwerkstad is niet gehouden tot levering van een gedeelte van de totale overeengekomen
werkzaamheden tegen het voor dit gedeelte in de overeenkomst vermelde be-drag of tegen een
evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
5.3. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopieën, schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke
informatiedragers, computerprogrammatuur of databestanden, ondeugde-lijke wijze van aanlevering
van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen
door de Opdrachtgever die Drukwerkstad dan wel de door ingeschakelde derde tot meer werkzaamheden
of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten,
zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid
onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en
producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

6. Betaling
6.1. De overeengekomen prijs dient in zijn geheel vooruit betaald te worden door de Opdrachtgever,
alvorens Drukwerkstad aanvang maakt met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

7. Leveringstermijn
7.1. In beginsel gelden alle door Drukwerkstad genoemde leveringtermijnen als streeftermijnen, hebben zij
slechts een indicatief karakter en binden zij Drukwerkstad niet, behoudens het geval waarbij een eventueel
genoemde leveringstermijn uitdrukkelijk en voor Drukwerkstad kenbaar als uiterste termijn is benoemd in
de schriftelijke opdrachtbevestiging.
7.2. Indien een in de schriftelijke opdrachtbevestiging benoemde en kenbare uiterste termijn is
overschreden, is de Opdrachtgever bevoegd om Drukwerkstad bij aangetekende brief een redelijke nadere
termijn voor de levering te stellen. Pas na de overschrijding van die termijn kan Drukwerkstad aansprakelijk
worden gesteld voor termijnoverschrijding.

8. Annulering
8.1. De Opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering af te sluiten.
8.2. Annulering dient plaats te vinden door middel van een aangetekende brief aan PMworks. De datum
van ontvangst van deze brief door Drukwerkstad geldt als annuleringsda-tum. Indien de uitvoering van de
overeenkomst door Opdrachtgever wordt uitgesteld, dan geldt dit uitstel als een annulering en heeft
Drukwerkstad, conform het onderstaande, het recht bedragen in rekening te brengen.
8.3. In geval van annulering door de Opdrachtgever is hij het volgende verschuldigd aan Drukwerkstad:
(a) tot 14 dagen voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs;
(b) binnen 7 dagen voor aanvang of later: 100% van de overeengekomen prijs.
8.5. Bij annulering is de Opdrachtgever ook de poliskosten en premie voor de annuleringskostenverzekering,
voor zover deze bij Drukwerkstad is afgesloten, verschuldigd.

9. Verstrekken gegevens en materiaal
9.1. Alle voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens en materiaal, dient de Opdrachtgever
steeds op verzoek van Drukwerkstad op de door haar aan te geven wijze te verstrekken.
9.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en de opmaak van
de verstrekte gegevens en materiaal. Drukwerkstad is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan
ook, doordat Drukwerkstad is uitgegaan van door de Op-drachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolle-digheid voor Drukwerkstad kenbaar behoorde te zijn.
9.3. De Opdrachtgever garandeert dat ten aanzien van de door hem aan Drukwerkstad verstrekte gegevens
en materiaal hij gerechtigd is om deze aan Drukwerkstad ter beschikking te stellen en dat Drukwerkstad
gerechtigd is om ten aanzien daarvan de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. De
Opdrachtgever vrijwaart Drukwerkstad voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
9.4. De Opdrachtgever garandeert Drukwerkstad dat de verstrekte informatie en materiaal noch naar inhoud,
noch naar vorm in strijd is met wettelijke bepalingen en vrijwaart Drukwerkstad in en buiten rechte voor
alle gevolgen, zowel financiële als andere, die uit de uitvoering van zijn overeenkomst voortvloeien.
Drukwerkstad behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren.
9.5. Verzonden materiaal is te allen tijde voor risico van Opdrachtgever. Drukwerkstad is niet aansprakelijk
voor slijtage, verminking, overige beschadiging of verlies van door Opdrachtgever verstrekt materiaal,
behoudens in geval van opzet of grove schuld van Drukwerkstad.
9.6. Indien een vervoersverzekering of een bepaalde wijze van verzending dan wel persoonlijke aflevering
is overeengekomen, zijn daarmee gemoeide kosten voor rekening van Opdrachtgever.

10. Inschakeling derden
10.1. Drukwerkstad is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden welke (in)direct verband kunnen
houden met de voor Opdrachtgever uit te voeren overeengekomen werkzaamheden, die bijvoorbeeld,
doch niet uitsluitend, zien op het drukwerk en de verspreiding van het drukwerk.
10.2. Drukwerkstad is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde dan ook voor
het al dan niet correct functioneren van diensten van bedoelde derden. In ieder geval waarin de
Opdrachtgever Drukwerkstad aansprakelijk houdt voor schade en waarbij het zo is dat die schade (ook)
gelegen zou kunnen zijn door een tekortkoming van een derde zoals bedoeld in dit artikel, geldt als
bewijsvermoeden dat, behoudens sluitend tegenbewijs, moet worden vermoed dat die derden en niet
Drukwerkstad voor de door Opdrachtgever geleden of nog te lijden schade aansprakelijk zijn.

11. Afwijkingen van het drukwerk
11.1. Het uiteindelijke drukwerk kan qua kleurendruk, kwaliteit of positie verschillen van de afbeelding die
de Opdrachtgever heeft verstrekt. De Opdrachtgever gaat ermee ak-koord dat de kwaliteit van het
uiteindelijke drukwerk licht kan afwijken van de aan Drukwerkstad verstrekte gegevens en materiaal.
11.2. Een lichte afwijking van het drukwerk geeft geen reden tot afkeuring, korting, ontbinding van de
overeenkomst of schadevergoeding, indien zij buiten de toelaatbare gren-zen afwijkt. Bij de beoordeling
of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, wordt een representatieve steekproef uit het
drukwerk in aanmerking genomen. Afwij-kingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in
redelijkheid geen of on-derschikte invloed op de gebruikswaarde van het drukwerk hebben, worden
steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn en dus vallend binnen de toelaatbare grenzen.
11.3. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en het karton worden als afwijkingen
van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen
vermeld in de Algemene Verkoopwaarden van de Vere-niging van Papiergroothandelaren. Een
exemplaar van de desbetreffende voorwaarden kunnen door Drukwerkstad op verzoek van Opdrachtgever
kosteloos worden toegezonden.


12. Verspreiding van het drukwerk
12.1. De uiteindelijke beslissing en verantwoording voor de te verspreiden gebieden berust bij de
Opdrachtgever. Aan Drukwerkstad dient de Opdrachtgever een specificatie van de te verspreiden gebieden
op plaats en/of vier positioneel postcode niveau te verstrekken.
12.2. Drukwerkstad verleent geen garantie met betrekking tot de volledige uitvoering van de werkzaamheden die
zien op de verspreiding en de verspreidingsdichtheid van het drukwerk.
12.3. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde over de aansprakelijkheid
van Drukwerkstad, is Drukwerkstad in geval van een toerekenbare tekortkoming van de overeenkomst,
waarvan uitsluitend sprake is van indien minimaal 100% van de totale drukoplage van minimaal
10.000 exemplaren niet of vertraagd is verspreid en naverspreiding in die plaatsen of gedeelten waar
onzorgvuldigheden werden aange-toond niet meer mogelijk is, gehouden alleen dat percentage in
rekening te brengen dat in werkelijkheid is verspreid. Voornoemd percentage dient uit een onderzoek te
blijken dat door een Drukwerkstad aan te wijzen deskundige op het gebied van de reclameverspreiding is
uitgevoerd. De beslissing van de deskundige is voor beide partijen bin-dend.
12.4. Alle te verspreiden drukwerken blijven totdat de verspreiding is voltooid eigendom van de
Opdrachtgever. Vanaf het moment dat de verspreiding is voltooid, zijn, tenzij partijen vooraf
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, de restanten drukwerken ei-gendom van Drukwerkstad.
12.5. Indien vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen na voltooiing de verspreiding, retournering van
restanten van drukwerken aan Opdrachtgever zal geschieden is retourvracht van de restanten
drukwerken, waaronder begrepen de emballage voor rekening van de Opdrachtgever.
12.6. Het in opslag staande te verspreiden drukwerk is door Drukwerkstad niet verzekerd. Desgewenst kunnen
de in opslag staande drukwerken op verzoek en ten laste van Opdrachtgever verzekerd worden tegen
brand-, water-, explosieschade en schade door vliegtuigongelukken. Verzuimt de Opdrachtgever het
door Drukwerkstad te verspreiden en bij Drukwerkstad in opslag verblijvende drukwerk te verzekeren, dan
aanvaart Drukwerkstad voor dit risico geen aansprakelijkheid.
12.7. Alle vervoer van drukwerk ter uitvoering van de overeenkomst geschiedt voor risico van Opdrachtgever
en is dientengevolge niet verzekerd. Het te vervoeren drukwerk kan desgewenst op verzoek en ten
laste van de Opdrachtgever tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging verzekerd
worden. Bij niet verzekering door Opdrachtgever aanvaardt Drukwerkstad geen aansprakelijkheid.

13. Overmacht
13.1. Drukwerkstad is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet tijdig of gebrekkig nakomen van
enige verplichting uit hoofde van de gesloten overeenkomst met Opdrachtgever, indien het niet tijdig
of gebrekkig nakomen een gevolg is van een omstandigheid, die niet te wijten is aan de schuld van
Drukwerkstad, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar
rekening komen.

14. Aansprakelijkheid
14.1. Indien Drukwerkstad aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld alsmede wat in de vorige bepalingen van deze algemene voorwaarden
omtrent de aansprakelijkheid is opgenomen.
14.2. De aansprakelijkheid van Drukwerkstad is in totaliteit steeds beperkt tot maximaal het bedrag
dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Drukwerkstad wordt
uitgekeerd. Drukwerkstad zal op verzoek van de Opdrachtgever informatie verstrekken over haar
aansprakelijkheidsverzekering.
14.3. Drukwerkstad is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door enige door de Opdrachtgever gesloten
verzekering.
14.4. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de onder 14.2. bedoelde
aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de gesloten overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.5. Drukwerkstad is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoorti-ge stagnatie.
14.6. Ondanks de maatregelen die Drukwerkstad neemt om een zo optimaal mogelijke uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden te realiseren, verleent Drukwerkstad geen garanties met betrekking
tot de volledige uitvoering van de overeengekomen werkzaamhe-den. In geen geval is Drukwerkstad
aansprakelijk voor door de Opdrachtgever vermeende of daadwerkelijk geleden schade welke het
gevolg zou kunnen zijn van een niet of niet volledige of niet tijdige uitvoering van de verspreiding van
het drukwerk. Ingeval van een niet of niet volledige uitvoering van de verspreiding van het drukwerk,
heeft de Opdrachtgever geen recht op teruggave of vergoeding van de waarde van de niet verspreide
drukwerken.
14.7. De aansprakelijkheid van Drukwerkstad blijft in alle gevallen beperkt tot aanvullende bezorging van die
plaatsen of gedeelten daarvan waar omissies, welke werden aange-toond door Opdrachtgever, dan
wel, indien zulks niet meer mogelijk is, tot creditering van de in rekening gebrachte kosten voor de
verspreiding.
14.8. Het is Drukwerkstad toegestaan om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals
opgenomen onder 10.1, namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van
Drukwerkstad voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtgever bij een
rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen en nooit meer dan éénmaal het
bedrag gemoeid met de overeen-gekomen werkzaamheden.
14.9. Opdrachtgever vrijwaart Drukwerkstad tegen alle aanspraken van derden, de door Drukwerkstad in
verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei verband houden met
de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of overige leveringen.

15. Opschortings- en retentierecht
15.1. Drukwerkstad is bevoegd om de nakoming van een verplichting tot afgifte van materialen en/of
restantzendingen, op te schorten tot al haar vorderingen op de Opdrachtgever zijn voldaan,
onverschillig of deze vorderingen betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de
Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten genoeg-zame zekerheid heeft gesteld. Het
recht tot retentie heeft Drukwerkstad ook ingeval de Op-drachtgever in staat van faillissement komt te
verkeren. Eén maand nadat Drukwerkstad haar retentierecht heeft ingeroepen, heeft Drukwerkstad het
recht de materialen van Op-drachtgever of restanten voor rekening van opdrachtgever te laten vernietigen.

16. Ontbinding
16.1. Indien de Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoe-ring van de
overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel
uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Drukwerkstad nog niet is uit-gevoerd.
16.2. Bedragen die Drukwerkstad voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter
uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en
worden op het moment van de ontbinding direct opeis-baar.
16.3. Drukwerkstad kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door
schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien: (1) de
Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet stipt na-komt; (2) de Opdrachtgever in staat van
faillissement wordt verklaard; (3) aan de Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
(4) executoriaal beslag op het vermogen van de Opdrachtgever wordt gelegd; (5) de Opdrachtgever
overlijdt; of de Opdrachtgever op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest. In een dergelijk
geval is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Drukwerkstad daar-door geleden en/of te
lijden schade. Drukwerkstad zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

17. Klachten
17.1. Klachten dienen binnen vijf werkdagen na uitvoering van de overeengekomen schriftelijk te worden
gemeld bij Drukwerkstad. Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op grond
van een klacht op te schorten.
17.2. Geen grond voor een klacht inzake niet ontvangen drukwerk wordt gevormd door:
a) Huizen zonder brievenbus of met een moeilijk bereikbare brievenbus, of huizen waar voor meerdere
gezinnen slechts één brievenbus aanwezig is;
b) Woonhuizen of winkelcentra, waar de toegang tot de brievenbus afgesloten is;
c) Woonwagens of woonschepen;
d) Pensions;
e) Hotels;
f) Sanatoria;
g) Ziekenhuizen en industrieterreinen;
h) Bejaarden- en verzorgingstehuizen;
i) Wijken of straten waarin huizen gelegen zijn waar een ieder vrijelijk over drukwerk kan beschikken;
j) Wanneer blijkt dat een inwonende de klachtgever is en de hoofdbewoner het drukwerk wel heeft
ontvangen;
k) Daar waar men op het erf of elders bijtende of loslopende dieren houdt of daar waar tuinhekjes op slot
zijn of waar het anderszins voor een bezorger om welke reden dan ook bezwaarlijk en/of gevaarlijk is
zich te begeven;
l) Vertragingen in de verspreiding door overmacht als bedoeld onder 13.1, waaronder tevens dient te
worden verstaan uiterst slechte weersomstandigheden;
m) Adressen welke middels een sticker te kennen hebben gegeven geen drukwerk te wil-len ontvangen.

18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1. Op alle door Drukwerkstad te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
Zwolle-Lelystad. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, zal een geschil tussen par-tijen worden beslecht door de rechter die volgens wet
bevoegd is.